Trương Phi có thực sự “hữu dũng vô mưu”?

Từ trước đến nay, mọi người thường gọi Trương Phi là kẻ “hữu dũng vô mưu” một cách mỉa mai và khinh miệt. Tuy nhiên, những ghi chép từ trong sử liệu lại không hoàn toàn như người ta vốn nghĩ. Từ trước đến nay, mọi người thường gọi Trương Phi là kẻ “hữu dũng… Read More »